top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeautysalonKB
 
1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BeautysalonKB en een cliënt waarop BeautysalonKB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen.
BeautysalonKB zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal zoveel als BeautysalonKB redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering/wijzigingen van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan BeautysalonKB melden. Een afspraak wijzigen of annuleren kan uitsluitend tijdens openingstijden, zowel telefonisch als per e-mail. Zegt de cliënt de afspraak niet tijdig af 48 uur van tevoren, dan zal BeautysalonKB 50% van de behandeling in rekening brengen. Bij ” No show ” wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag BeautysalonKB de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Komt de cliënt vijftien minuten of later mag BeautysalonKB de afspraak cancelen i.v.m. een strak schema en wordt de behandeling 50% in rekening gebracht. BeautysalonKB moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling.
De betaling is contant of pinnen.

Wij werken met aanbetalingen voor nieuwe klanten op alle behandelingen. Deze aanbetaling is 30% van de behandeling. Dit bedrag wordt verrekend als u gekomen bent. Wij geven geen aanbetaling terug. Tijdens online boeken wordt er elke keer 30% aanbetaling in rekening gebracht. 
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Bij in gebreke blijven van betaling is BeautysalonKB genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

 

5. Persoonsgegevens en privacy.
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling BeautysalonKB van alle gegevens, waarvan BeautysalonKB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BeautysalonKB neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BeautysalonKB zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding.
BeautysalonKB is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BeautysalonKB verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid.
BeautysalonKB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BeautysalonKB is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BeautysalonKB is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8. Beschadiging en diefstal.
BeautysalonKB heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BeautysalonKB meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan BeautysalonKB. BeautysalonKB moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BeautysalonKB de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

10. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BeautysalonKB het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


11. Recht.
Op elke overeenkomst tussen BeautysalonKB en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


12. Prijswijzigingen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

 

bottom of page